Werken bij SV Omnia 2000

Bij SV Omnia 2000 verzorgen 30 sportleid(st)ers wekelijks zo’n 100 lessen. Interesse in een sportieve functie bij onze vereniging en heb je de benodigde diploma's? Neem dan contact op met het Sportpunt.

Op deze pagina geven we de nodige informatie over het werken bij onze sportvereniging.

In een grote sportvereniging zijn jaarlijks wel wat vacatures te vervullen. SV Omnia 2000 is op zoek naar gediplomeerde leiding met veel enthousiasme en verenigingsgevoel. Je werkt wekelijks met dezelfde groepen kinderen of volwassenen, hetgeen een leuke band oplevert waardoor je met plezier in de zaal staat. Bij SV Omnia 2000 staat het plezier en recreatief sporten voorop. De arbeidscondities en loonvoorwaarden zijn professioneel geregeld, evenals alle administratieve zaken.

Arbeidscondities

Bij onze vereniging wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de belastingdienst, UWV en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie of de  Nederlandse Volleybal Bond. Er wordt gewerkt met een vrijwilligersvergoeding of afhankelijk van het aantal uren wordt een overeenkomst opgesteld. Het uurloon wordt in nader overleg vastgesteld en is afhankelijk van het diploma en de ervaring. Sportleiders hebben recht op vergoeding van werkelijk door hen gemaakte kosten ten dienste van het lesgeven binnen de vereniging. Het betreft vergoedingen van reis- en materiaalkosten en studiekosten. Deze kosten worden uitbetaald onder bepaalde voorwaarden, na akkoord van het bestuur. Het bestuur stelt regels op met betrekking tot onkostenvergoedingen en informeert het sportkader bij wijziging.

Aanstelling, ziekte, ontslag

Als sportleider krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de productgroep coördinator. In dit gesprek zullen alle aspecten voor het lesgeven, mogelijkheden daarin en een financiële richtlijn aangegeven worden. Verder zal er gekeken worden of dit de juiste baan is die bij je past. Na het sollicitatiegesprek met de coördinator krijg je een uitnodiging voor een 2e gesprek met de medewerksters van het Sportpunt. Tijdens dit gesprek zal de arbeidsovereenkomst besproken worden. 

Bij indiensttreding ontvang je een arbeidsovereenkomst. Deze kan – afhankelijk van het soort contract - wederzijds opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (A) of op ieder gewenst moment (B). SV Omnia 2000 gaat er echter wel van uit dat je tenminste één seizoen bij onze vereniging blijft werken. Bij tevredenheid van de leden, de sportleiding en het bestuur hopen wij te kunnen rekenen op meer seizoenen! Natuurlijk proberen bestuur en sportleider in onderling overleg bij het vertrek een redelijke termijn in acht te nemen om te voorkomen dat de voortgang van de lessen stagneert.

Deskundigheid en taakstelling

Het bestuur van SV Omnia 2000 neemt alleen sportkader aan dat bevoegd is, of waarvan verwacht mag worden dat de bevoegdheid binnen redelijke termijn behaald wordt (zie opleidingen). Uitgangspunt hierbij zijn de bevoegdheidsnormen van de KNGU (gymnastiek) en de NEVOBO (volleybal).

  • In de eerste plaats verwachten we deskundige en goedverzorgde lessen.
  • Daarnaast vragen we ook buiten de lessen (naar mogelijkheid) inzet voor sportactiviteiten: verenigingskampioenschappen, evenementen, acties, begeleiden van wedstrijden, enz.
  • Tenslotte is het wenselijk op de hoogte te blijven van de bestuurlijk zaken en het verenigingsleven. Het bijwonen van de jaarvergadering en de productgroep vergaderingen is daartoe een voorwaarde.
  • Professionaliteit verwachten wij ook t.a.v. administratieve zaken zoals het inschrijven van nieuwe leden, het bijhouden van presentielijsten, het declareren van gemaakte kosten etc.

Het bestuur van SV Omnia 2000 vindt het heel belangrijk dat alle lessen door goed opgeleide sportkader verzorgd worden en weet dat regelmatige bijscholing daartoe in hoge mate bijdraagt. De vereniging wil dan ook graag vaardigheidstrainingen en bijscholingsactiviteiten stimuleren door een financieel steentje bij te dragen.

De vereniging stimuleert eveneens het volgen van opleidingen, bijvoorbeeld om sportleid(st)er te worden of een hogere bevoegdheid te krijgen. Dit geldt met name voor aspiraties van de eigen leden en het eigen sportkader. Een studiekostenvergoeding vraag je aan bij het bestuur. Aan het verkrijgen van een dergelijke vergoeding is een aantal verplichtingen verbonden.

Voor bijscholingen t.b.v. het lesgeven wordt tenminste het cursusgeld vergoed. In sommige gevallen kunnen ook de reiskosten bij de vereniging gedeclareerd worden. Van vergoeding kan alleen sprake zijn als hiertoe voorafgaande aan de cursus schriftelijk of per e-mail (via een aanvraagformulier) een verzoek wordt ingediend bij het Sportpunt.

Meer informatie over alle bovengenoemde zaken kun je inwinnen bij ons Sportpunt:

Telefoon: 0297-322312 en E-mail: sportpunt@svomnia.nl  Onze medewerkers helpen u verder of verwijzen u door naar de juiste persoon.

Nieuws van het bestuur Overzicht