Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Aanmelden als lid

 • Nieuwe leden kunnen maximaal 1 gratis proefles volgen.
 • Peuters en kleuters (t/m 5 jaar) mogen maximaal 3 proeflessen volgen; na deze 3 lessen kan de inschrijving nog geannuleerd worden. Indien na deze 3 proeflessen het lidmaatschap geactiveerd wordt dan gaat de contributie inning starten vanaf de 2e proefles (1 gratis proefles).
 • Om in aanmerking te komen voor een proefles dient men zich eerst te registeren via de website.
 • Na akkoord van het Sportpunt kunt u of uw kind naar de proefles gaan. De inschrijving wordt pas definitief na de proefles(sen) en uw rekening wordt ook dan pas belast.
 • Na de proefles(sen) wordt het lidmaatschap automatisch geactiveerd, tenzij u de inschrijving annuleert. Deze annulering moet binnen 1 week na de (laatste) proefles ontvangen zijn bij het Sportpunt. 
 • Alleen de 1e proefles is gratis, vanaf de 2e les start de contributie inning.  De inschrijving van peuters/kleuters t/m 5 jaar kan na 3 proeflessen kosteloos geannuleerd worden. 
 • Bij inschrijving gaat men een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd en minimaal een half jaar.
 • Bij inschrijving wordt er naast de verenigingscontributie ook eenmalig entreegeld en gedeeltelijk bondsgeld in rekening gebracht.

  Niet actief lidmaatschap

  Leden kunnen gebruik maken van het niet-actief lidmaatschap in verband met bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland, langdurige blessure en zwangerschap. Een niet-actief lidmaatschap kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie voor een termijn van minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar. De contributie wordt vervangen door administratiekosten en de plaats in de lesgroep blijft voor het lid gereserveerd.

  Opzeggen lidmaatschap

  Het opzeggen van het lidmaatschap kan via het formulier op de website of per brief/e-mail te richten aan het Sportpunt. Mondelinge opzegging bij de leiding is niet rechtsgeldig en betekent dat uw incasso doorloopt.

  Beëindigen van het lidmaatschap kan 2x per jaar. NeVoBo leden (volleybal) per 30 juni of 31 december en overige leden per 31 juli en 31 december. De opzegging moet minimaal 1 maand voor deze data bij het Sportpunt binnen zijn.

  Het lidmaatschap tussentijds beëindigen kan alleen per einde contributieperiode én op goedkeuring door het bestuur onder de volgende voorwaarden: het door het lid gevolgde lesuur komt te vervallen/wordt opgeheven en er is geen andere passende activiteit beschikbaar binnen SV Omnia 2000 of het betreft het lidmaatschap van kinderen tot 4 jaar (het lidmaatschap eindigt aan het einde van de lopende contributieperiode).

  De verantwoordelijkheid van de opzegging ligt bij de verzender en niet bij de ontvanger. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging. Heeft u deze niet gekregen dan kunt u er vanuit dat uw opzegging niet is aangekomen bij de vereniging. Neem in dat geval contact met ons op.

  Per 1 december 2011 is bij de wet de opzegtermijn van lidmaatschappen teruggebracht naar 1 maand, echter voor individuele lidmaatschappen bij sportverenigingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Meer informatie ziet u verderop in deze voorwaarden.

  Betaling van de contributie

  De betaling van contributie geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. Een seizoen bestaat uit 5 perioden en daarmee 5 incassomomenten: 1e week van oktober, 1e week van december, 1e week van februari, 1e week van april en 1e week van juni. Deze incasso's betreffen termijnen van 2 maanden contributie. De betaling van eventuele wedstrijdgelden, competitiekosten en overige kosten worden apart geïncasseerd. Alle incasso's worden van te voren aangekondigd met een factuur.

  Lidmaatschap diverse bonden
  SV Omnia 2000 is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). De vereniging draagt contributies af voor alle leden, welke doorberekend worden aan de actieve leden binnen Omnia; deze contributie kan in geen geval gerestitueerd worden. Meer informatie hierover vindt u bij het overzicht van de contributies.

Aantal lessen per seizoen & vakanties
Het aantal lessen per seizoen is afhankelijk van de schoolvakanties in regio Noord en de schoolvakanties in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen voor de jeugd; de lessen voor seniorleden 16+ gaan wel door in de kleine schoolvakanties (behalve kerstvakantie). De vereniging is gesloten gedurende de zomervakantie. Daarnaast is het vastgestelde beleid:

 • Omnia streeft er naar om het aantal lessen in een seizoen te maximaleren
 • Onze lessen eindigen in de zomer 1 week eerder dan de reguliere schoolvakantie
 • Bij weersomstandigheden met code ROOD worden onze lessen geannuleerd. Bij code ORANJE wordt overlegd met de sportleiding.
 • Mocht er onverhoopt een les uitvallen (vanuit SV Omnia 2000 geannuleerd) dan wordt deze les niet vergoed
 • Bij uitvallen/annuleren van 2 of meer lessen in 1 seizoen: het bestuur beslist over eventuele restitutie van (een deel van) de contributie. 

Privacy Policy
Bij het akkoord gaan met deze inschrijvingsvoorwaarden gaat u tevens akkoord met onze Privacy Policy.

Aanvullende inschrijvingsvoorwaarden wedstrijd-/competitiegroepen
Voor de wedstrijdgroepen van Turnen Dames, Trampolinespringen, Twirlen en competitiegroepen van Volleybal gelden er aanvullende inschrijvingsvoorwaarden. Deze worden elk seizoen gemaild naar de desbetreffende leden en kunnen opgevraagd worden bij het Sportpunt.

Huishoudelijk reglement
De rechten en plichten van de leden en medewerkers van SV Omnia 2000 zijn vastgelegd in de Statuten (op te vragen bij het Sportpunt) en het Huishoudelijk Reglement. Elk lid van de vereniging dient zich hieraan te houden. In het reglement zijn nog nadere voorwaarden gesteld omtrent het lidmaatschap. Elk nieuw lid gaat bij inschrijving akkoord met het reglement. 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap blijft mogelijk voor sportverenigingen
Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.

(Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina’s te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF via de nieuwsbrief van de KNGU district Mid West